Mongolia Polo 2012 - Thomas L. Kelly

Monte James of Chinese Polo Team with Christopher Giercke. Monkhe Tingri, Mongolia