Celebrating Bhaktapur - Thomas L. Kelly

Bhairabh temple inside Bhaktapur Durbar Square. Bhaktapur, Nepal.

CGH Hotelsbeach resorts3811