Celebrating Bhaktapur - Thomas L. Kelly

Haku patashi girls. Bhaktapur Durbar Square. Bhaktapur, Nepal.

window0210