Gabbra Nomads- Chalbi Desert, Northern Kenya - Thomas L. Kelly